Borová Lada

Investor: Obec Borová Lada
Stupeň: dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení

1. Doprava, komunikace, informační systém, revitalizace vodní nádrže
2. Centrální sportovní areál
3. Polyfunkční obecní dům a budovy dotvářející centrum obce

Pro významnou šumavskou obec byla zpracována předně dokumentace pro územní řízení, polyfunkční obecní dům, hasičská zbrojnice, centrální sportovní areál, komunikace, lávka pro pěší, revitalizace vodní nádrže a informační systém. V dalším postupu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení jednotlivých částí (staveb).

Byly dodrženy veškeré vysoké nároky stanovené pro chráněnou krajinnou oblast v použití materiálů, objemu jednotlivých staveb, v architektonickém řešení i ochrany přírody, v sadových úpravách jde o "doplnění" stávajícího přirozeného stavu. Architektonický výraz jednotlivých objektů vyplývá z jejich funkce, významu a z dnešního přístupu architekta při respektování tradice, přírodních podmínek hor, zkušeností, ale také současně výtvarně reagovat na požadavky investora.