VUT T14 Vědeckovýzkumný park prof. Lista, areál PPV Brno

Objekt slouží rozvoji vědy a výzkumu. Jedná se o objekt zkušeben, zahrnující trafostanice, rozvodny, prostor motorgenerátoru 6kV, zkušebny 100 kV, 200kV a 300/500 kV, kobku usměrňovače. Doplněním jsou kanceláře, hygienická zařízení a technické provozy.

Samostatné křídlo tvoří celek laboratoří se zázemím.

Realizace: 2013